DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6131
DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6071
DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6076
DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6022
DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6049
DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6077

Movimientos socioterritoriales y ODS en el campo argentino durante la pandemia

Julieta Saettone, Claudia Yesica Fonzo Bolañez, Silmara Bitencourt, Lisbet Julca

118-140

DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6001
DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6068
DOI: https://doi.org/10.17141/eutopia.24.2023.6035